Eko-wyprawy nad Wisłę

eko wyprawy

Cykl ośmiu wypraw do Ogrodu Społecznego Wolnej Wisły w okresie od początku sierpnia do końca października 2020 r. dla stałej grupy 15 osób. Kryteria uprawniające do uczestnictwa określone są w regulaminie rekrutacji. Projekt skierowany jest do osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. takich, które zrezygnowały z pracy aby opiekować się osobą z niepełnosprawnością bądź same mają orzeczenie o niepełnosprawności, są długotrwale bezrobotne czy też kwalifikują się do objęcia wsparciem opieki społecznej. W programie Eko-wypraw: przejażdżki tradycyjnymi drewnianymi łodziami, wspólne urządzanie i uprawianie ogrodu, zajęcia z psychologiem, mini-warsztaty ekologiczne oraz poczęstunek. W czasie trwania warsztatów zapewniamy zabawy z animatorem dla dzieci uczestników projektu.Chcesz wziąć udział ale nie masz z kim zostawić dzieci? Skontaktuj się z nami!

eko wyprawy


Informacje i przyjmowanie zgłoszeń:

sekretariat tel. 56 639 97 78

e-mail: fundacja@wolnawisla.pl


internetowy formularz zgłoszeniowy - kliknij!


regulamin

eko wyprawy

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe kryteria.

Kryteria obligatoryjne (ich niespełnienie wyłącza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego):

1. zamieszkiwanie na terenie LSR Obszar LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) obejmujący 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki (dokładna lista ulic objętych LSR znajduje się w biurze projektu),

2. brak uczestnictwa w innych projektach z naboru LGD 1/G/2019

eko wyprawy

3. przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli osoby lub rodziny, których dotyczy przynajmniej jedno z poniższej listy:

- osoby lub rodziny korzystające ze wsparcia pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z tytułu ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- osoby z niepełnosprawnością,

- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (seniorzy, którzy mają możliwą do potwierdzenia przez lekarza trudność w wykonywaniu co najmniej jednej codziennej czynności),

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,

- rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które mają przydzielonego pracownika socjalnego i/lub asystenta rodziny,

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań zamieszkujące w mieszkaniach socjalnych lub zagrożone eksmisją,

- osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego,

- osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

- osoby chore psychicznie,

- osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,

- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji.


powrót do strony głównej