Klub młodzieżowy "Wolna Wisła"

klub młodzieżowy

Zajęcia dla stałej grupy 12 dzieci i młodzieży w niekorzystnej sytuacji społecznej. Zapraszamy uczestników w wieku szkolnym. Zajęcia Klubu w każdy czwartek i piątek od 18.06.2020 do 28.08.2020 w godzinach od 10 do 14. Podczas zajęć smaczny posiłek, warsztaty stolarskie, szkutnicze, żeglarskie, wycieczki oraz rekreacja na świeżym powietrzu, w tym jazda na hulajnodze. Uczestnikom zapewniamy kaski i ochraniacze, a podczas zajęć stolarskich zbudujemy rampy, które nadają się też dla deskorolek. Kryteria uprawniające do uczestnictwa określone są w regulaminie rekrutacji.Informacje i przyjmowanie zgłoszeń:

sekretariat tel. 56 639 97 78

e-mail: fundacja@wolnawisla.plformularz zgłoszeniowy - kliknij!

regulamin rekrutacji

klub młodzieżowy

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe kryteria.

Kryteria obligatoryjne (ich niespełnienie wyłącza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego):

1. zamieszkiwanie na terenie LSR Obszar LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) obejmujący 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki (dokładna lista ulic objętych LSR znajduje się w biurze projektu),

2. brak uczestnictwa w innych projektach z naboru LGD 1/G/2019,

3. przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli osoby lub rodziny, których dotyczy przynajmniej jedno z poniższej listy:

- osoby lub rodziny korzystające ze wsparcia pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z tytułu ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

osoby z niepełnosprawnością,

- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

dzieci potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. będące w trakcie diagnozy, dzieci nie posiadające orzeczenia, jednak doświadczające dużych trudności w codziennym funkcjonowaniu, z zaburzeniami, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie większym niż zwykle wymagają dzieci w tym wieku),

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,

- rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które mają przydzielonego pracownika socjalnego i/lub asystenta rodziny,

- rodziny dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań zamieszkujące w mieszkaniach socjalnych lub zagrożone eksmisją,

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


powrót do strony głównej