Wisłą po stabilną pracę - kryteria naboru

praca

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe kryteria.

Kryteria obligatoryjne (ich niespełnienie wyłącza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego):

- zamieszkiwanie na terenie LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) obejmujący 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki (dokładna lista ulic objętych LSR znajduje się w biurze projektu),

praca

- ukończone 18 lat,

- brak uczestnictwa w innych projektach z naboru LGD 4/G/2019 oraz 1/K/2019 (lista dostępna w biurze projektu, informacje udzielane są telefonicznie),

- spełnienie co najmniej jednego z poniższej listy kryteriów obligatoryjnych potwierdzających przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

3. osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (np. rodzina ma przydzielonego pracownika socjalnego, asystenta rodziny),

praca

4. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

5. osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (niesamodzielne, w tym seniorzy posiadający możliwą do zaświadczenia przez lekarza trudność w wykonywaniu przynajmniej jednej codziennej czynności),

6. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań (np. zamieszkujące w mieszkaniach socjalnych, zagrożonych eksmisją itp.);

7. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego'

8. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

9. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym:

a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

b) uzależnionych od alkoholu,

praca

c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

e) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.Fundacja Wolna Wisła zastrzega sobie prawo do priorytetowego traktowania grup wymagających szczególnego wsparcia w projekcie, którą stanowią osoby spełniające następujące kryteria dodatkowe.Kryteria dodatkowe:

- osoby bezdomne,

- osoby chore psychicznie,

- osoby po odbyciu kary więzienia lub skazane.

praca

Ponadto premiowane będzie wykazanie się dodatkowymi kwalifikacjami/predyspozycjami w zakresie kierunków kształcenia, pisemna odpowiedź na pytanie "dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie" oraz deklaracja gotowości do odbycia służby pokładowej na statku (dotyczy łodzi pływającej po Wiśle).


powrót do strony głównej