PROJEKT WISŁA WCIĄGA
Fundacja Wolna Wisła
“Wisła wciąga” to projekt nakierowany na budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt jest realizowany od listopada 2021 do lipca 2023.
W ramach projektu:
Wspólna wymiana doświadczeń i stworzone ramy współpracy pozwolą na wypracowanie długofalowych i międzyinstytucjonalnych działań na rzecz i wokół Wisły. Zależy nam również na znalezieniu wspólnej platformy działania na rzecz Wisły, mimo czasem odmiennych przekonań dotyczących jej zagospodarowania.
Publikujemy raport dotyczący społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie: wiślane inicjatywy potrzebują wzmocnienia i sieciowania.
Dzielimy się z Wami jednym z naszych produktowych rezultatów projektu Wisła wciąga. Od początku projektu przeprowadziliśmy szereg działań diagnostycznych: warsztaty, wywiady, badanie ankietowe i analizę danych, aby ugruntować naszą wiedzę na temat społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie. Łącznie zaangażowaliśmy blisko 90 osób, aby zmapować podmioty działające wokół Wisły i rozpoznać potencjały, wyzwania oraz potrzeby zmian związane z prowadzeniem przyszłych, także współnych działań.

Zebrane wnioski z diagnozy wzmocniły ważność celu projektu Wisła wciąga, potwierdzając, że budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmacnianie i rozwój inicjatyw podejmowanych na rzecz i wokół Wisły jest potrzebne i pożądane.
Poniżej przytaczamy kilka wybranych wniosków i zachęcamy do zapozniania się z całością raportu, który dostępny jest tutaj: 

Wiemy, że Wisła w naszym regionie i jej otoczenie posiada duży potencjał jako miejsce działań społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych. Jednocześnie zasoby, którymi dysponują podmioty działające wokół Wisły pozwalają w głównej mierze na realizację drobnych inicjatyw o charakterze lokalnym, których skala oddziaływania jest niewielka i nie prowadzi do znaczącego wzrostu zainteresowania Wisłą oraz podejmowania nowych inicjatyw skoncentrowanych w otoczeniu rzeki. Dlatego też potencjał rozwoju współpracy wokół Wisły powinien być skierowany na wsparcie lokalnych organizacji i stowarzyszeń czy grup nieformalnych, a także samorządów. To wśród nich drzemie potencjał pokazania prawdziwie lokalnego i zróżnicowanego potencjału Wisły w regionie.

Wśród naszych badanych panuje ogólne przekonanie co do tego, że potencjał Wisły w regionie jest niedostatecznie wykorzystany, a przedsięwzięć, które stanowią przestrzeń do kooperacji i wzajemnego poznania się wiślanych aktorów jest w regionie za mało. Dostrzeganą barierą w wykorzystaniu potencjału Wisły jest brak koordynacji działań podejmowanych w otoczeniu rzeki, brak strategii rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Wisły, niski poziom współdziałania i wzajemnej promocji działań.

Brakuje także przestrzeni, forum, gdzie mieszkańcy mogliby dyskutować o potrzebach i oczekiwaniach związanych z wykorzystaniem Wisły, ale też uzyskać wsparcie na początku swojego zaangażowania w aktywne działania w otoczeniu Wisły.

Odpowiadając na te wyzwania już dziś zapraszamy do współpracy i wzmacniania lokalnych inicjatyw wokół Wisły, które możemy wspólnie podjąć w ramach projektu Wisła wciąga.

PARTNERZY PROJEKTU:
Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Vefsna Regionalpark

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG..

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
PROJEKTU WISŁA WCIĄGA
ARCHIWUM
PROJEKTU WISŁA WCIĄGA
Adres
ul. Rybaki 38, Toruń
Telefon kontaktowy
56 639 9778
E-mail
fundacja@wolnawisla.pl
Numer KRS
0000723767
Konto bankowe
90 2530 0008 2030 1035 5844 0001