Wisłą po stabilną pracę – kryteria naboru
Kto może wziąć udział w projekcie?
Fundacja Wolna Wisła

– zamieszkiwanie na terenie LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) obejmujący 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki (dokładna lista ulic objętych LSR znajduje się w biurze projektu),

– ukończone 18 lat,
– brak uczestnictwa w innych projektach z naboru LGD 4/G/2019 oraz 1/K/2019 (lista dostępna w biurze projektu, informacje udzielane są telefonicznie),
– spełnienie co najmniej jednego z poniższej listy kryteriów obligatoryjnych potwierdzających przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
Fundacja Wolna Wisła zastrzega sobie prawo do priorytetowego traktowania grup wymagających szczególnego wsparcia w projekcie, którą stanowią osoby spełniające następujące kryteria dodatkowe.
Ponadto premiowane będzie wykazanie się dodatkowymi kwalifikacjami/predyspozycjami w zakresie kierunków kształcenia, pisemna odpowiedź na pytanie „dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie” oraz deklaracja gotowości do odbycia służby pokładowej na statku (dotyczy łodzi pływającej po Wiśle).